معلم

آموزش
سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1391

ریاضی ششم

بسمه تعالی
( ریاضی ششم فصل اول : کسر متعارفی درس چهارم : ضرب و تقسیم ( صفحه ی ۱۶ الی ۱۹
هدف ها :
- کسب توانایی ضرب و تقسیم کسر و عدد مخلوط
- کسب توانایی ضرب و تقسیم کسروعدد مخلوط ازطریق (محاسبه ی مساحت - گسترده نویسی - شکل
- محور اعداد)
مهارت ها :
- توا ا نیی ارایه نمایش ضرب و تقسیم کسر و اعداد اعشاری به صورت تصویری
- توا ا نیی ارایه نمایش ضرب و تقسیم کسر و اعداد اعشاری به صورت (محاسبه ی مساحت - گسترده نویسی
- شکل - محور اعداد)
- توانایی محاسبه ی تقسیم کسرها از طریق ضرب کسزها ( تبدیل تقسیم کسرها به ضرب کسرها )
- برقراری ارتباط کلامی جهت درک بهتر تقسیم کسرها
- استفاده کردن ازماشین ورودی و خروجی جهت عملیات روی کسرها
توصیه های آموزشی درس چهارم فصل اول :
۱ - دانش آموزان در ضرب کسرها می توانند از مهارت کلامی استفاده نموده و سپس آن را تصویری نمایند به عنوان
نمونه یک سوم از یک چهارم
۲- در ضرب اعداد مخلوط دانش آموزان از مهارت گسترده نویسی اعداد مخلوط استفاده نموده سپس گسترده ی آن را در
قالب تصویری ارا ه ی نموده و سپس از آن ها عملیات ضرب را م ی خواهیم. این فرایند باعث رشد درک تصویری دانش
آموزان نسبت به مفهوم ضرب کسر و ضرب اعداد مخلوط می شود.
۳ - دانش آموزان تقسیم ۸ بر ۲ را به راحتی می فهمند اما ممکن است در درک تقسیم ۸ بر 1
2 با مشکل مواجه باشند. به
عنوان نمونه بیان جملاتی" ۸ واحد چند تا 1
2 واحد می شود“ در درک بهتر مفهوم تقسیم موثر است.
۴ - توجه داشته باشید که در تقسیم دو کسر با مخرج غیر مساو ی چه نمایش آن تصویری باشد چه غیر تصویری بایستی
ابتدا آن ها را هم مخرج نموده بعد عملیات تقسیم را انجام دهیم.
۵ – فعالیت های دست ورزی می تواند به در ک بهتر دانش آموزان نسبت به فرایند عمل ضرب و تقسیم کسر و عدد
مخلوط کمک کند.
فعالیت ۱ صفحه ی ۱۷ ( ضرب دوکسر کوچک تر از واحد به روش مساحتی )
آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
۱ – در کلاس پنجم برای محاسبه ی ضرب دو کسر کوچک تر از واحد با رسم شکل ، ابتدا شکلی به اندازه ی یک واحد
رسم می کنند ، به مقدار کسر دوم ( عامل دوم ضرب ) از شکل را رنگ می کند . حالا به مقدار کسر اول ( عامل اول
ضرب ) از شکل را رنگ می کند . قسمت هایی که دو بار رنگ شده است برابر حاصل ضرب دو کسر است .
۲-مربعی به اندازه ی واحد را می شناسد و می تواند آن را رسم کند .( منظور ازمربعی به اندازه ی واحد ، مربعی است
( که طول هر ضلع آن برابریک واحد باشدکه ما آن را قرارداد می کنیم ۰
۲- دانش آموزان این پایه تا کنون حاصل ضرب دو کسر رابا رسم شکل به روش مساحتی محاسبه نکرده اند .
شرح پیشنهادی فعالیت ۱ صفحه ی ۱۷
۱ -می خواهیم حاصل ضرب 1
4 × 1
3 را به روش مساحتی به دست آوریم .
۲ -حاصل 1
4 × 1
3 می تواند برابرمساحت چهار ضلعی باشد که طول آن برابر 1
3 واحد و عرض آن برا بر 1
4 واحد
است.
۳ -ابتدامربع واحد را رسم کنید . (به طور مثال مربعی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۱۲ سانتی متر باشد.)
۴ -یکی از اضلاع مربع واحد ( مثلا ضلع افقی آن ) را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و مقدار 1
3 را روی آن
نشان دهید .
۵ -یکی از اضلاع مجاور ضلع انتخابی مورد ۴ ( مثلا ضلع افقی آن ) را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و
مقدار 1
4 را روی آن نشان دهید .
۶ -مساحت قسمتی از شکل راکه طول آن برابر 1
3 وعرض آن برا بر 1
4 واحد است را مشخص کنید .( مثلا با رنگ
کردن )
۷ -با توجه به شکل مقدار مساحت قسمت رنگ شده ( 1
4 × 1
3 ) برابر 1
1 2 است .
یک چهارم
یک سوم
فعالیت ۱ صفحه ی ۱۷ ( ضرب دو عدد مخلوط به روش مساحتی و گستر ده نویسی )
شرح پیشنهادی فعالیت ۱ صفحه ی ۱۷

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)