معلم

آموزش
سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1391

ریاضی ششم

درس اول:
-1
چزا ا سًاى وًی ت اَ ذً ت اٌْ س ذًگی ک ذٌ ؟
-2
چزا ها ا سًاى اّ ت د سٍت یًاس ه ذٌین؟
-3
احساس یًاس ت د سٍتی را چ کسی در ها قزار داد است ؟
-4
چ اْر فایذ ی د سٍت خ بَ را ت یٌَسیذ؟
-5
چزا ا تًخاب د سٍت اس ه ضَ ػَات ه نْ س ذًگی ا سًاى است ؟
-6
-7
آیا زّ فزدی را هی ت اَى تزای د سٍتی ا تًخاب کزد؟
-8
هلاک اّی د سٍت خ بَ اس ظًز اهام ػلی )ع( چیست؟
-9
اهام ػلی )ع( ت فزس ذًش اهام حسی )ع( دره رَد وّ طٌی یٌ تا یًکاى تٍذاى چ هی فزهای ذٌ؟
-11
سخ یٌ اس اهام ػلی )ع( دره رَد ادب داضتی را ت یٌَسیذ ؟
-11
تذتزیی افزار اس ظًز پیاهثز اکزم چ کسا یً سّت ذٌ؟
-12
ت صَی اّی تشرگاى دیی در ه رَد د سٍتی را ت یٌَسذ؟
کار عملی : خص صَیات د سٍت خ بَ را گز یٍّ ر یٍ هق اَ ت یٌَس ذٌ.
معنی ابیات: ت اَ لٍ تگ تا چ کسا یً س ذًگی ) طًست تٍزخاست ( کزدی تا تؼذ هی
تگ یَن ت چگ ا سًا یً سّتی.
د سٍت ت تایذ اس خ دَت ت تْز تاضذ تا ػقل اٍیواى ػٍلن ت را سیاد ک ذٌ .
سوالات درس مطالعات اجتماعی
ست؟ یچروبصو لقاع تسوداب ندرک تبحص ی هدیاف
: مود سرد
-1 ییا درَهرد : ذیّد حیضَت لثولا بزض
" ىآ یراذْگًٍ تسا ىاسآ تسٍد ىدزک اذیپ کل. طه "
-2 ت ؟ سیچ تسٍد باختًا سا ذؼت نْه عَضَه
؟ -3 ِچ یٌؼی یتسٍد ظفح
-4 ین ؟ ٌک تیاػر ذیات یتسٍد ظفح یازت ار یتاکً ِچ
-5 ت؟ سا ُذض صخطه یسزهٍ ذح یتسٍد یازت ازچ
-6 ذ؟ ٌک یه داجیا ار یتلاکطه ِچ تسٍد ِت ذح سا صیت یگتستاٍ
-7
در ه رَد درخ اَست اّی اًتجای د سٍتاى چ ػکس الؼولی تایذ طًاى د یّن ؟
-8
چزا گا یّ در ر اٍتط د سٍتا "ًِ گفتی " سخت است ؟
-9
کسی ک وّ ی خ اَست اّی دیگزاى را قث لَ هی ک ذٌ چزا اتفاقی تزایص پیص
هی آیذ؟
معنی بیت :
د سٍت اٍقؼی ا سًاى کسی است ک در اًراحتی هٍطکلات وّزا یٍا رٍ د سٍت خ دَ
تاضذ اٍ را کوک د ذّ.
کار عملی : اجزای وًایطی ه قَؼیت اّ تٍقسین کلاس ت د گٍز کلا زٍّ گز تجای
یکی اس افزاد ه قَؼیت قزار تگیزد ػٍکس الؼول طًاى د ذّ .
: موس سرد
-1 ست یچ یزیگ نیوصت یاٌؼه ؟
؟ -2 دزیگ یه ترَص یراک ِچ یزیگ نیصوصت ماگٌّ
-3
؟ -4 تسا یوْه راک یزیگ نیوصت ازچ
-5 رد؟ اد یزثا ِچ اه یگذًس رد نْه تاویوصت
-6 تصو .................... یٌؼی یزیگ نی
-7 ثه ار یفٌه ای تثثه نیوصت سا یا ًَِوً .ذیًشت لا
آیا ند؟ تسه هداس تامیمصت ی همه
یلمع راک : قَ ه ؼ کلاس رد یطیاوً شٍر ِت ار اّ تی ک ازجا ذ . ذٌّذت زظً ییزیاس
" قَ ه ذٌچ ؼ ذٌک داجیا سلاک رد نلؼه باذج تی ".
-9 تاویوصت درَهرد یگذًس نْه لئاسه ن؟ یٌک ترَطه یًاسک ِچ ات
-11 ذیات یزیگ نیوصت ماگٌّ رد ایآ تحت یز ثات ىاتسٍد راطفٍ تازظً ین زیگت رازق ؟
؟ -11 تفزگ نیوصت غقَه ِت ذیات ازچ
-َ12 ه ایآ ک ت ؟ سا یتسرد راک ُذٌیآ ِت نیوصت یازجا ىدزک لَ
: یلمع راک
یطیاوً ترَص ِت اّ تیقَه یازجا
زگیذکی ات اٍّْزگ زظً لداثتٍ ثحت
. ذٌّد ِئارا سلاک ِت زیخا ِتفّ کی تاویوصت سا یضراشگ
ُداًَاخ یاضػا سا یکی ات ِثحاصه یزیگ نیوصت درَهرد لیهاف ای
: مراهچ سرد
-1 نیوْفت ًَِگچ ؟ِ ً ای تسا بَخ نیا ِتفزگ ِک یویوصت
-2 ن؟ یٌک یٌیت صیپ ار نیوصت ی ِجیتً ىاَت یه ًَِگچ
-3 ت؟ سیچ یزیگ نیوصت لحازه
؟ -4 تسیچ نیّد ماجًا ذیات یزیگ نیوصت ماگٌّرد ِک یراک ییلٍا
؟ -5 دراد یرات ىایس جیاتً لاَوؼه یًاْگاً تاویوصت ازچ
-6 پ سا ذؼت زد؟ ک ذیات ِچ نیوصت کی یازت ىَگاًَگ یاّ لح ُار ىدزک اذی
-7 ت؟ سا ماذک ةساٌه نیوصت یتایسرا یاّ کلاه
-8 ن؟ یٌک ِجَت یتاکً ِچ ِت یزیگ نیوصت ماگٌّرد
جٌن پ سرد
-1 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشک لحازه
.
-2 بزیذ ب ماًار یسرٍاشکردزثَه لهاَع
.
-3 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشک یعیبط لهاَع
.
-4 یذ ّد حیضَت یسرٍاشک یعیبط لهاَعسا کیزّدرَه رد
.
-5 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشکرد زثَه یًاسًا لهاَع
.
-6 یذ ّد حیضَت یسرٍاشک یًاسًا لهاَع سا کیزّ درَهرد
.
-7 ىاٍازف لَصحه ییاّ ییهس ِچردٍ تسیًزیذپ ىاکها یسرٍاشک ییاّ ییهس ِچرد
؟ذیآ یه تسد ِب
-8 لَصحه کیٍ بَطزهٍ لذتعه ِیحاً لَصحه کیزیسدزس ِقطٌه لَصحه کی
بزیذ ب ماً یزیس مزگ ِیحاً
9
؟ - دَش یه ییهات ًَِگچ یسرٍاشک سایً درَه بآ
یلوعراک : ِجیتً ُدَوً قیقحت یتٌس یسرٍاشکاب یتعٌص یسرٍاشک یاّ تٍافتدرَهرد
یذ ّد ِئارا سلاک ِبار ىآ
.
سرد 6
-1 یذ ًشب لاثه ذٌچ ماذکزّ یازبَّدزک فیزعتار یراذغابٍ تعارس .
-2 رد ِک ىاتسا ذٌچ بزیذ ب ماًار دَش یه تشک مذٌگ ُایگاّ ىآ .
-3 رَشک یبٌَجٍ یلاوش یاّ ىاتسا بزیذ ب ماً ار دَش یه تشاک جًزباّ ىآ رد ِک ىازیا .
-4 تابَبح، تلاغ درَه رد
ِئارا سلاک ِب ار ِجیتًٍ ُدَوً قیقحت اّ ىآ سا ًَِوً ذٌچ ماًٍ یشیلاج تلاَصحهٍ یذ ّد .
-5 ىآ تیشهٍ تلاَصحه عًٍَ یا ًِاخلگ تشکدرَهرد 3 یذ سیٌَبزطس .
.

درس اول:
-1
چزا ا سًاى وًی ت اَ ذً ت اٌْ س ذًگی ک ذٌ ؟
-2
چزا ها ا سًاى اّ ت د سٍت یًاس ه ذٌین؟
-3
احساس یًاس ت د سٍتی را چ کسی در ها قزار داد است ؟
-4
چ اْر فایذ ی د سٍت خ بَ را ت یٌَسیذ؟
-5
چزا ا تًخاب د سٍت اس ه ضَ ػَات ه نْ س ذًگی ا سًاى است ؟
-6
-7
آیا زّ فزدی را هی ت اَى تزای د سٍتی ا تًخاب کزد؟
-8
هلاک اّی د سٍت خ بَ اس ظًز اهام ػلی )ع( چیست؟
-9
اهام ػلی )ع( ت فزس ذًش اهام حسی )ع( دره رَد وّ طٌی یٌ تا یًکاى تٍذاى چ هی فزهای ذٌ؟
-11
سخ یٌ اس اهام ػلی )ع( دره رَد ادب داضتی را ت یٌَسیذ ؟
-11
تذتزیی افزار اس ظًز پیاهثز اکزم چ کسا یً سّت ذٌ؟
-12
ت صَی اّی تشرگاى دیی در ه رَد د سٍتی را ت یٌَسذ؟
کار عملی : خص صَیات د سٍت خ بَ را گز یٍّ ر یٍ هق اَ ت یٌَس ذٌ.
معنی ابیات: ت اَ لٍ تگ تا چ کسا یً س ذًگی ) طًست تٍزخاست ( کزدی تا تؼذ هی
تگ یَن ت چگ ا سًا یً سّتی.
د سٍت ت تایذ اس خ دَت ت تْز تاضذ تا ػقل اٍیواى ػٍلن ت را سیاد ک ذٌ .
سوالات درس مطالعات اجتماعی
ست؟ یچروبصو لقاع تسوداب ندرک تبحص ی هدیاف
: مود سرد
-1 ییا درَهرد : ذیّد حیضَت لثولا بزض
" ىآ یراذْگًٍ تسا ىاسآ تسٍد ىدزک اذیپ کل. طه "
-2 ت ؟ سیچ تسٍد باختًا سا ذؼت نْه عَضَه
؟ -3 ِچ یٌؼی یتسٍد ظفح
-4 ین ؟ ٌک تیاػر ذیات یتسٍد ظفح یازت ار یتاکً ِچ
-5 ت؟ سا ُذض صخطه یسزهٍ ذح یتسٍد یازت ازچ
-6 ذ؟ ٌک یه داجیا ار یتلاکطه ِچ تسٍد ِت ذح سا صیت یگتستاٍ
-7
در ه رَد درخ اَست اّی اًتجای د سٍتاى چ ػکس الؼولی تایذ طًاى د یّن ؟
-8
چزا گا یّ در ر اٍتط د سٍتا "ًِ گفتی " سخت است ؟
-9
کسی ک وّ ی خ اَست اّی دیگزاى را قث لَ هی ک ذٌ چزا اتفاقی تزایص پیص
هی آیذ؟
معنی بیت :
د سٍت اٍقؼی ا سًاى کسی است ک در اًراحتی هٍطکلات وّزا یٍا رٍ د سٍت خ دَ
تاضذ اٍ را کوک د ذّ.
کار عملی : اجزای وًایطی ه قَؼیت اّ تٍقسین کلاس ت د گٍز کلا زٍّ گز تجای
یکی اس افزاد ه قَؼیت قزار تگیزد ػٍکس الؼول طًاى د ذّ .
: موس سرد
-1 ست یچ یزیگ نیوصت یاٌؼه ؟
؟ -2 دزیگ یه ترَص یراک ِچ یزیگ نیصوصت ماگٌّ
-3
؟ -4 تسا یوْه راک یزیگ نیوصت ازچ
-5 رد؟ اد یزثا ِچ اه یگذًس رد نْه تاویوصت
-6 تصو .................... یٌؼی یزیگ نی
-7 ثه ار یفٌه ای تثثه نیوصت سا یا ًَِوً .ذیًشت لا
آیا ند؟ تسه هداس تامیمصت ی همه
یلمع راک : قَ ه ؼ کلاس رد یطیاوً شٍر ِت ار اّ تی ک ازجا ذ . ذٌّذت زظً ییزیاس
" قَ ه ذٌچ ؼ ذٌک داجیا سلاک رد نلؼه باذج تی ".
-9 تاویوصت درَهرد یگذًس نْه لئاسه ن؟ یٌک ترَطه یًاسک ِچ ات
-11 ذیات یزیگ نیوصت ماگٌّ رد ایآ تحت یز ثات ىاتسٍد راطفٍ تازظً ین زیگت رازق ؟
؟ -11 تفزگ نیوصت غقَه ِت ذیات ازچ
-َ12 ه ایآ ک ت ؟ سا یتسرد راک ُذٌیآ ِت نیوصت یازجا ىدزک لَ
: یلمع راک
یطیاوً ترَص ِت اّ تیقَه یازجا
زگیذکی ات اٍّْزگ زظً لداثتٍ ثحت
. ذٌّد ِئارا سلاک ِت زیخا ِتفّ کی تاویوصت سا یضراشگ
ُداًَاخ یاضػا سا یکی ات ِثحاصه یزیگ نیوصت درَهرد لیهاف ای
: مراهچ سرد
-1 نیوْفت ًَِگچ ؟ِ ً ای تسا بَخ نیا ِتفزگ ِک یویوصت
-2 ن؟ یٌک یٌیت صیپ ار نیوصت ی ِجیتً ىاَت یه ًَِگچ
-3 ت؟ سیچ یزیگ نیوصت لحازه
؟ -4 تسیچ نیّد ماجًا ذیات یزیگ نیوصت ماگٌّرد ِک یراک ییلٍا
؟ -5 دراد یرات ىایس جیاتً لاَوؼه یًاْگاً تاویوصت ازچ
-6 پ سا ذؼت زد؟ ک ذیات ِچ نیوصت کی یازت ىَگاًَگ یاّ لح ُار ىدزک اذی
-7 ت؟ سا ماذک ةساٌه نیوصت یتایسرا یاّ کلاه
-8 ن؟ یٌک ِجَت یتاکً ِچ ِت یزیگ نیوصت ماگٌّرد
جٌن پ سرد
-1 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشک لحازه
.
-2 بزیذ ب ماًار یسرٍاشکردزثَه لهاَع
.
-3 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشک یعیبط لهاَع
.
-4 یذ ّد حیضَت یسرٍاشک یعیبط لهاَعسا کیزّدرَه رد
.
-5 بزیذ ب ماً ار یسرٍاشکرد زثَه یًاسًا لهاَع
.
-6 یذ ّد حیضَت یسرٍاشک یًاسًا لهاَع سا کیزّ درَهرد
.
-7 ىاٍازف لَصحه ییاّ ییهس ِچردٍ تسیًزیذپ ىاکها یسرٍاشک ییاّ ییهس ِچرد
؟ذیآ یه تسد ِب
-8 لَصحه کیٍ بَطزهٍ لذتعه ِیحاً لَصحه کیزیسدزس ِقطٌه لَصحه کی
بزیذ ب ماً یزیس مزگ ِیحاً
9
؟ - دَش یه ییهات ًَِگچ یسرٍاشک سایً درَه بآ
یلوعراک : ِجیتً ُدَوً قیقحت یتٌس یسرٍاشکاب یتعٌص یسرٍاشک یاّ تٍافتدرَهرد
یذ ّد ِئارا سلاک ِبار ىآ
.
سرد 6
-1 یذ ًشب لاثه ذٌچ ماذکزّ یازبَّدزک فیزعتار یراذغابٍ تعارس .
-2 رد ِک ىاتسا ذٌچ بزیذ ب ماًار دَش یه تشک مذٌگ ُایگاّ ىآ .
-3 رَشک یبٌَجٍ یلاوش یاّ ىاتسا بزیذ ب ماً ار دَش یه تشاک جًزباّ ىآ رد ِک ىازیا .
-4 تابَبح، تلاغ درَه رد
ِئارا سلاک ِب ار ِجیتًٍ ُدَوً قیقحت اّ ىآ سا ًَِوً ذٌچ ماًٍ یشیلاج تلاَصحهٍ یذ ّد .
-5 ىآ تیشهٍ تلاَصحه عًٍَ یا ًِاخلگ تشکدرَهرد 3 یذ سیٌَبزطس .
.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)