X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

معلم

آموزش
پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392

سوال ریاضی

ردیف ب اًم خذا ذًٍ ر گًیی کواى خذا ذًٍ بخش ذٌ ی ه رْباى اًم اًم خا اًَدگی :
1
در جشی ت لَذ سارا د سٍتاشً 5 بست هذاد رگًی ب ا ذّی دادذً.اگر در رّ بست 2 هذاد رگًی سبس باشذ تعذاد کل هذاد رگًی اّی سبس سارا
چ ذٌتاست؟
2
الگ اَّی زیر را اداه د یّذ.
3 7 5 9 7
123 133 143 153
568 558 548
3
اهر زٍ چ اْر ش بٌ فّذ وّیی ر زٍ از ها ه رْ است.ا لٍیی چ اْر ش بٌ ی ها آباى چ ذٌهیی ر زٍ ها است ؟
4
توام جوع اّیی ک حاصل آى اّ برابر ) 01 ( است را ب یٌَسیذ سپس با کوک ایی جذ لٍ حاصل جوع اّی زیر را بذست آ رٍیذ.
----- ----- ----- 5 + 2 + 2 + 3 + 6 + 7 ; - - - - - 9 + 6 + 4 + 8 + 1 ; - - - - - 5 + 8 + 2 + 7 + 5 + 3 ; - - - - -
----- ----- ----- 3 + 5 + 2 + 3 + 5 + 4 ; - - - - - 1 + 8 + 7 + 9 + 2 ; - - - - - 7 + 1 + 3 + 1 + 6 + 9 ; - - - - -
5
01 را از تل یَسی ىَ گًا هی ک ذٌ .ایی زهاى را ر یٍ ساعت شًاى د یّذ. : پذر احوذ رّ شب اخبار 01
6 هادر بسرگ ز رّا ساعت 6 صبح با ات بَ سَ از هش ذْ ب سوت کًا حرکت کرد 11 ساعت بعذ ب کًا رسیذ.ات بَ سَ ساعت چ ذٌ بعذ از ظ رْ ب کًا
رسیذ؟ .......... یا ........ بعذ از ظ رْ
7
جذ لٍ زیر را کاهل ک یٌذ.
22 زهاى
: 45 01 : 11
11 چ اْر ربع بعذ از ظ رْ
: فّت یًن 35
8
در جا اّی خالی عذد ه اٌسب ب یٌَسیذ.
011 +
9
قطار رّ شب ساعت بیست س ربع از کًا ب سوت ت رْاى حرکت هی ک ذٌ.ساعت حرکت ایی قطار چ ذٌ بعذ از ظ رْ است؟
زهاى حرکت را ر یٍ ساعت شًاى د یّذ.
11
9 یا 15 دقیق هاذً ب 01 : ها ذًٌ وً جا اّی خالی را کاهل ک یٌذ. ساعت 45
21 یا - - - دقیق هاذً ب - - - --- --- --- --- : 11 یا - - - دقیق هاذً ب - - - ساعت 58 : ساعت 35
19 یا - - - دقیق هاذً ب - - - --- --- --- --- : 8 یا - - - دقیق هاذً ب - - - ساعت 41 : ساعت 49
15 یا - - - دقیق هاذً ب - - - --- --- --- --- : 22 یا - - - دقیق هاذً ب - - - ساعت 59 : ساعت 55
11
در پارکی گٌ یک آپارتواى 4 ات هَبیل سو ذٌ پارک است ک رّ کذام از ات هَبیل اّ 4 چرخ دارد.تعذاد کل چرخ اّی ایی ات هَبیل اّ
چ ذٌتاست؟
12
پذر لال 4 فرزذً ب اًم اّی س سَی ،سارا ساری اٌ دارد ک فاصل ی س یٌ رّ کذام از آى اّ 3 سال است.اگر ک چَک تریی دختر 7 سال
داشت باشذ،س هَیی دختر چ ذٌ سال است؟
فرزذً ا لٍ چ ذٌ سال دارد؟
اختلاف سی فرزذً ا لٍ آخر چ ذٌ سال است؟
س سَی ک چَک تریی فرزذً است ساری اٌ از لال برزگ تر از سارا ک چَک تر است.اًم فرزذًاى ایی خا اًَد را ب ترتیب از بسرگ ب ک چَک
ب یٌَسیذ.
13
رّ یک از زهاى اّ را ر یٍ ساعت شًاى د یّذ.
بیست ربع فّذ یًن شّت ربع کن 25 دقیق هاذً ب 3 شش باهذاد
14
ماوىد وم وً زمان اَی داد شد را بص رًت دیجیتال بى یًسید . در ص رًت ویاز از ماشیه حساب
کمک بگیرید ی با چ بً کبریت بسازید.
محمدنژاد مدرس ریاضی استان مازندران نکا – -
13 فارسی
: 25 9 : 47 7 : شش یًن 18
دیجیتال

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)