معلم

آموزش
پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392

سوال ریاضی


نام و نام خ انوادگی: ............................................................... بسمه تعالی
پایه سوم
دبستان معرفت هستی » پیک آدینه شماره 3 « 92/07/ تاریخ : 24
-1 اَّپیوبیی ث هقصذ ش زْ هش ذْ زّ ر سٍ سبعت 17 اس ت زْاى حزکت هی ک ذٌ سبعت 23 هی رسذ.
ایی اَّپیوب چ ذٌ سبعت در آسوبى ث دَ است؟
-2 اُهیذ کبر بّی ر سٍا خ دَ را تقسین ث ذٌی کزد اس ر سٍ ش جٌ ثزای خ دَ ثز بًه ریشی کزد است.
- اه یذ در هجو عَ چ ذٌ سبعت درس خ اَ ذً ؟ قجل اس ظ زْ ث دَ یب ثعذ اس ظ زْ؟
- اه یذ چ ذٌ سبعت خ اَثیذ ؟ُ
- ا چ ذٌ سبعت در ه وْب یً ث دَ چ سبعتی ث خب ثزگشت است؟
- ا چ ذٌ سبعت هذرس ث دَ است؟
-3 گستزد بّ را کبهل کی.
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12
6
9 3
1
2
4
7 5
8
10
11
12
6
9 3
1
2
4
7 5
8
10
11
ثعذ اس ظ زْ قجل اس ظ زْ
نام و نام خ انوادگی: ............................................................... بسمه تعالی
پایه سوم
دبستان معرفت هستی » پیک آدینه شماره 3 « 92/07/ تاریخ : 24
-4 استفبد سیبد اس ............................................................ ............................................................ ث ثذى هب آسیت هی رسب ذً.
-5 گز ث ذٌی سجشی هی بّ چ یًبس بّیی اس ثذى هب را ثزآ رٍد هی ک ذٌ؟
الف( ث ثذى هب ا زًصی هی د ذٌّ.
ة( پز تٍئیی دار ذً.
ج( یٍتبهیی دار ذً ث سلاهتی درست کبر کزدى ثذى هب کوک هی ک ذٌٌ.
د( ه اَد گً دار ذً دار ذً ثزای ثذى هب هفیذ سّت ذٌ.
-6 چ ذٌ ه رَد اس چزثی بّی خ ةَ را بًم ثجز.
-7 در درس س گً رٍسش فبرسی کلوبتی ک دارای تشذیذ سّت ذٌ را پیذا کی ای جٌب ث یٌَس.
-8 جب بّی خبلی را ثب کلو بّی ه بٌست پز کی.
هی تبثستبى ث ش بٌ ............................................................ هبدر هی را اس ک بٌر پ جٌز ............................................................
ثچ بّ هذرس را هکب یً ثزای علن آه سَی ............................................................ شوب سی وٌب را هکبى فز گٌّی ............................ ...................
-9 هب ذًٌ وً کبهل کی هخبلف کلوبت را ث یٌَس.
ر سٍ شت گزم ........................................ غوگیی ............................................................ فبیذ ......... ..................................................
ثبس ................................................. غز ةٍ ............................ ..................... د سٍت ............................................................ هب زّ ............................. ..............................
-10 کبهل کی.
هی ش بٌ ............................................................ هب ش بٌ ............................................................
ت شَ بٌ ............................................................ شوب ش بٌ ............................................................
ا ش بٌ ............................................................ آى بّ ش بٌ ..... .......................................................
نام و نام خ انوادگی: ............................................................... بسمه تعالی
پایه سوم
دبستان معرفت هستی » پیک آدینه شماره 3 « 92/07/ تاریخ : 24
-11 د ه رَد اس تغییزات ثذى اس ت لَذ تب 9 سبلگی را بًم ثجز.
-12 ک دَک پس اس ت لَذ ث غذای ............................................................ یًبس دارد.
-13 ثز بًه خ دَت را ر یٍ خط سهبى ثزاین ث یٌَس.
-14 ش بٌس بٌه شوب دارای چ هشخصبتی است؟
-15 پسزم اگز عض چشن سثبى در ص رَت شوب جً دَ چ اتفبقی هی افتبد؟
-16 یکی اس ث تْزیی را بّی تشکز اس خذا ............................................................ اس عًوت بّی ا سٍت.
-17 ایی جول را تب آخز کبهل کی.
ای آفزیذگبر ثشرگ ه زْثبى د سٍتت دارم چ ىَ ................................. ............................................................................................................................. ......................................................... ............................... .
-18 دلج ذٌم خ اَ ذًى س رَ ی حوذ ت حَیذ ق تٌَ فزاه شَت شً دَ.
ارسشیبثی ت صَیفی :
خیلی خ ةَ خ ةَ قبثل قج لَ یًبسث تلاش ثیشتز
فزدا اهز سٍ دیز سٍ
آی ذٌ ).................................. ..................................( ).................................. ..................................(

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)