معلم

آموزش
پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391

ریاضی ششم

به نام خدا
ریاضی ششم فصل دوم : عدد های اعشاری
( درس دوم : جمع ، تفریق وضرب عددهای اعشاری ( صفحه ی ۲۶ الی ۲۹
هدف ها :
- کسب توانایی جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری
- نمایش جمع و تفریق عددهای اعشاری به صورت تصویری ، روی محور اعداد ، در جدول ارزش مکانی و
گسترده نویسی .
- نمایش ضرب عددهای اعشاری به صورت تصویری ، تبدیل به کسر اعشاری ، به کمک جدول ارزش مکانی یا
بدون جدول ارزش مکانی.
مهارت ها :
- - به کار گیری محوراعداد در انجام عمل جمع و تفریق
- استفاده از جدول ارزش مکانی جهت انجام دقیق تر عملیات جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری
- توانایی انجام عملیات جمع و تفریق عددهای اعشاری به شکل های متفاوت (تبدیل عدد اعشاری به کسر و سپس
انجام عملیات - تبدیل عدد اعشاری به عدد مخلوط و انجام عملیات - گسترده نویسی عدد اعشاری و انجام عملیات
- وارد کردن عدد اعشاری به جدول ارزش مکانی و یا بدون جدول ارزش مکانی و انجام عملیات ستونی جمع یا
تفریق)
- توانایی انجام عملیات ضرب عددهای اعشاری به شکل های متفاوت (تبدیل عدد اعشاری به کسر و سپس انجام
عملیات - وارد کردن عدد اعشاری به جدول ارزش مکانی و یا بدون جدول ارزش مکانی و انجام عملیات ستونی
یا سطری ضرب)
۱۰۰۰ و ....... ، ۱۰۰ ، - تغییر مکان ممیز در ضرب عددهای اعشاری و عددهای ۱۰
- توانایی به کار گیری عملیات فوق در حل مسائل پیرامونی
توصیه های آموزشی درس دوم فصل دوم :
دانش آموزان در انجام عملیات جمع و تفریق چه به صورت تصویری و چه روی محور اعداد به محل عدد یک
که نشان دهنده واحد کامل است باید توجه کنند.
در انجام عملیات ضرب عد دهای اعشاری با استفاده از جمع مساحت ها ، توجه آن ها را به انجام عملیات ،
نظیر فصل اول جلب کنید.
فعالیت ۱ صفحه ی ۲۶
آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
۱ – به کمک محور اعداد می توانند حاصل جمع و تفریق عدد ها را به دست بیاورند .
۲ - باعدد اعشاری آشنا شده اند .
۵ – می توانند نقطه ی مشخص شده روی محور را با کسر و عدد اعشاری نمایش دهند .
نکته ی فعالیت ۱ صفحه ی ۲۶ (هدف : جمع و تفریق عددهای اعشاری به کمک محور اعداد)
بعضی از دانش آموزان برای نشان دادن جمع وتفریق عددهای اعشاری روی محور اعداد این گونه فکر می کنند :
۱ - ابتدا باید واحد را مشخص می کنند .
۲ -برای نشان دادن عدد اعشاری واحد ها را به ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ قسمت تقسیم می کنند .
۰ و..... تقسیم می / ۰ ، برای نشان دادن صدم واحد را به ۱۰۰ تا ۰۱ / ۳ -برای نشان دادن دهم ، واحد را به ۱۰ تا ۱
کنند.
۴ -برای جمع یا تفریق دوعدد اعشاری ابتدا روی محور اعداد ازمبدا به اندازه ی عامل اول جمع یا تفریق جلو می
روند.
۰ واحد جلو می روند . / ۲ یعنی ۲ واحد و ۳ / ۲ ، به اندازه ی ۳ / ۵ -برای نشان دادن عامل اول مثلا ۳
۶ -به اندازه ی عامل دوم جمع روی محوراعداد ( از نقطه ی انتهای عامل اول ) به جلو می روند .
۷ -به اندازه ی عامل دوم تفریق روی محوراعداد ( از نقطه ی انتهای عامل اول ) به عقب برمی گردند . ابتدا به
اندازه ی قسمت صحیح ( واحد ) و سپس به اندازه ی قسمت اعشاری به جلو یا عقب می روند .
۸ -برخی از دانش آموزان برای نشان دادن عامل دوم جمع یا تفریق این گونه فکر می کنند که ابتدا به اندازه قسمت
اعشاری و سپس به اندازه ی قسمت صحیح ( واحد ) به جلو یا عقب می روند .
۹ -پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عدد های اعشاری به کمک محور ، پاسخ تساوی را می نویسند .
به طور مثال :
0 ۱ ۲ ۲/۳ ۳ ۳/۷ ۴
۲/۳ + ۱/۴ = ۳/۷
0 ۰/۱ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۵ ۰/۶ ۰/۷ ۰/۸ ۰/۹ ۱
۰/۸۴ - ۰/۳۷ = ۰/ ۴۷
فعالیت ۲ صفحه ی ۲۶
نکته ی فعالیت ۲ صفحه ی ۲۶ (هدف : جمع و تفریق عددهای اعشاری به کمک شکل)
می توانید برای نشان دادن جمع وتفریق عددهای اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید :
۱ - ابتدا باید واحد را مشخص کنید .
۲ -برای نشان دادن عدد اعشاری با رسم شکل لازم است ، واحد ها را به ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ قسمت کنید .
۳ -در این تمرین واحد یا عدد یک به صورت دسته ی ۱۰ تایی ( یک دسته ی ده تایی ) ، ۱۰۰ تایی ( ۱۰ دسته ی
۱۰ تایی ) مشخص شده است .
۴ -برای جمع دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با هم جمع کرده وعدد
مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند .
۵ -برای تفریق دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با خط زدن از یک
دیگر کم کنید وعدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند .
۶ -پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عدد های اعشاری به کمک شکل ، پاسخ تساوی را می نویسند .
به طور مثال :
۲+ ۳/۵ = ۵ /۵
۵/۸–۲/۳=۳/۵
۲/۲۰ + ۱/۱۵ = ۳/۳۵
۳/۴۴- ۱/۲۱ = ۲/۲۳
کاردرکلا س ۱ صفحه ی ۲۷ (هدف : جمع و تفریق عددهای اعشاری به کمک جدول ارزش مکانی )
۲ ۳ / ۴ ۷
+ ۵ ۴ / ۱ ۰ ۵
۷ ۷ / ۵ ۷ ۵
۴ ۷ / ۲ ۰ ۴
- ۱ ۵ / ۳ ۵
۳ ۱ / ۸ ۵ ۴
کاردرکلا س ۲ صفحه ی ۲۷ (هدف : جمع و تفریق متناظربا استفاده از شکل )
نکته : ۱-دانش آموزان در کلاس دوم با جمع و تفریق متناظر آشنا شده اند اما تاکنون جمع و تفریق متناظررا با
استفاده از شکل انجام نداده اند .
۳/۱۴+ ۲/۷۱ = ۲/۷۱ + ۳/ ۲-در جمع ، خاصیت جابه جایی وجود دارد بنابراین ۱۴
۳-در نوشتن جمع وتفریق های متناظر توجه داشته باشید که همیشه عامل دوم ثابت است . در سوال زیر عبارتهای
متناظر را درک می کنند.
۲ قرار دهید و تساوی را کامل کنید . / ۳ و به جای مثلث ۷۱ / سئوال : به جای مربع عدد ۱۴
+ = - =
ه
زارم ص
دم د
هم ی
کان دهگان
۵
۷
۰
۴
۱
۳
۴
۲
+ ۵
۷ ۷
۵
۷
۵
ه
زارم ص
دم د
هم ی
کان دهگان
۰ ۴
۵
۲
۳
۷
۵
۴
- ۱
۳ ۱
۸
۵
۴
۲/۷۱
۵/۸۵
۵/۸۵
۳/۱۴
۵/۸۵
۵/۸۵
۳/۱۴
۳/۱۴
۲/۷۱
۲/۷۱
۳/۱۴
۲/۷۱
+ = - =
فعالیت ۱ صفحه ی ۲۷ ( هدف : محاسبه ی حاصل جمع دوعدداعشاری به چهار روش آموخته شده و انتخاب ساده
ترین روش با نظر دانش آموز)
نکته :
۱ - دانش آموزان جمع دو عدد اعشاری رابه روش های گوناگون و دست ورز انجام داده اند .
۲ - جمع دو عدد اعشاری رابه روش های گوناگون ( تبدیل عدد اعشاری به کسراعشاری ، عدد مخلوط ، گسترده
نویسی و جدول ارزش مکانی ) انجام می دهند . نمایش های مختلف یک عملیات را هم زمان انجام می دهند و
می توانند بین آن ها ارتباط برقرار کنند .
۳ -هر چهار روش را با طور هم زمان می بینند و با یک دیگر مقایسه می کنند و ساده ترین روش را انتخاب می
کنند . ( این سئوال واگرا است . )
۴ -ساده ترین روش جمع عددهای اعشاری را با استدلال کردن انتخاب می کنند . ( کلامی )
روش اول : تبدیل عدد اعشاری به کسر اعشاری :
8 = ۵/۸
= ۵ 1 0 5 8
1 0 = 3 1 +2 7
1 0 = 2 7
1 0 + 3 1
1 0 ۳/۱ + ۲/۷ =
روش دوم : تبدیل عدد اعشاری به عدد مخلوط :
8 = ۵/۸
= ۵ 1 0 1+7
) =۵ 1 0 7
1 0 + 1
1 0 7 = (۳ +۲)+(
+ ۲ 1 0 1
۳/۱ + ۲/۷ = ۳ 1 0
روش سوم : گسترده نویسی عدد اعشاری:
۳/۱ + ۲/۷ = ۳+ ۰/۱ + ۲ + ۰/۷= (۳+۲ ) + ( ۰/۱ + ۰/۷ ) = ۵+ ۰/۸ = ۵/۸
روش دوم : جمع عدد اعشاری به کمک جدول ارزش مکانی :
۳ / ۱
+ ۲ / ۷
۵ / ۸
فعالیت ۲صفحه ی ۲۷ ( هدف : محاسبه ی حاصل تفریق دوعدداعشاری به چهار روش آموخته شده و انتخاب ساده
ترین روش با نظر دانش آموز)
نکته :
۱ - دانش آموزان تفریق دو عدد اعشاری رابه روش های گوناگون و دست ورز انجام داده اند .
د
هم یکان
۷
۱
۳
+ ۲
۵ ۸
۲ -تفریق دو عدد اعشاری رابه روش های گوناگون ( تبدیل عدد اعشاری به کسراعشاری ، عدد مخلوط ، گسترده
نویسی و جدول ارزش مکانی ) انجام می دهند .
۳ -نمایش های مختلف یک عملیات را هم زمان انجام می دهند و می توانند بین آن ها ارتباط برقرار کنند .
۴ -هر چهار روش را با طور هم زمان می بینند و با یک دیگر مقایسه می کنند و ساده ترین روش را انتخاب می
کنند . ( این سئوال واگرا است . )
۵ -ساده ترین روش تفریق عددهای اعشاری را با استدلال کردن انتخاب می کنند . ( کلامی )
روش اول : تبدیل عدد اعشاری به کسر اعشاری :
4 = ۰/۴
1 0 = 3 1 −2 7
1 0 = 2 7
1 0 - 3 1
1 0 ۳/۱ - ۲/۷ =
روش دوم : تبدیل عدد اعشاری به عدد مخلوط :
4 = ۰/۴
1 0 = 7
1 0 - 1 1
1 0 = 7
1 0 ) - 1
1 0 + 1 0
1 0 =( 7
1 0 - 1
1 0 7 =۱+
1 0 - 1
1 0 7 = (۳ -۲)+
- ۲ 1 0 1
۳/۱ - ۲/۷ = ۳ 1 0
روش سوم : گسترده نویسی عدد اعشاری:
۳/۱ - ۲/۷ =( ۳+ ۰/۱ ) – (۲ + ۰/۷)= (۳-۲ )+( ۰/۱ -۰/۷ ) =۱+ ۰/۱ -۰/۷ = ۱/۱-۰/۷= ۰/۴
روش دوم : جمع عدد اعشاری به کمک جدول ارزش مکانی :
۳ / ۱
- ۲ / ۷
۰ / ۴
فعالیت ۱صفحه ی ۲۸ ( هدف : ضرب عددهای اعشاری به کمک شکل)
نکته : دانش آموزان کلاس ششم در سال گذشته با ضرب عددهای اعشاری آشنا شده اند .
بنابراین می توانید برای نشان دادن ضرب عددهای اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید :
۱ - ابتدا واحد را مشخص کنید .
۲ -برای نشان دادن عدد اعشاری با رسم شکل لازم است ، واحد ها را به ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ قسمت کنید .
د
هم یکان
۷
۱
۳
- ۲
۰ ۴
یک واحد باز شود
۳ -در این تمرین واحد یا عدد یک به صورت یک دسته ی ۱۰ تایی ( یک دسته ی ده تایی ) ، ۱۰۰ تایی ( ۱۰
دسته ی ۱۰ تایی ) مشخص شده است .
۴ -پس از به دست آوردن حاصل ضرب عدد های اعشاری به کمک شکل ، پاسخ تساوی را بنویسند .
به طور مثال :
۳ × ۰/۴ = ۱/۲
۷ × ۰/۲ = ۱/۴
۲ × ۰/۶ = ۱/۲
۲ × ۰/۲۳ = ۰/ ۴۶
۳ × ۰/۰۹ = ۰/۲۷
فعالیت ۲صفحه ی ۲۸ ( هدف : ضرب عددهای اعشاری به کمک شکل)
نکته :
۱- دانش آموزان کلاس ششم در سال گذشته با ضرب عددهای اعشاری به روش تبدیل کسر اعشاری آشنا شده اند .
۲- برای ضرب دو عدد اعشاری کافی است بدون در نظر گرفتن ممیز ها ابتدا دو عدد را ( مانند دوعدد صحیح ) در هم
ضرب کنند سپس به مجموع تعداد ممیز ها ( مجموع ممیز های عامل اول و دوم ضرب ) در حاصل ضرب ممیز بزنیم .
به طور مثال :
ن
وشتن پاسخ با نماد اعشاری ت
بدیل به کسر و پیداکردن پاسخ ها ضرب دو عدد اعشاری
۷×۶=۴۲
4 2 ۰
/۷× ۰/۶ = ۰/۴۲
1 0 0 = 6
1 0 × 7
1 0
۰/۷ × ۰/۶
۳۱× ۵=۱۵۵
۳/۱× ۰/۵ = ۱/۵۵
5 5
=۱ 1 0 0 1 5 5
1 0 0 = 5
1 0 × 3 1
1 0 = 5
1 0 × 1
۳1 0
۳/۱ × ۰/۵
۴×۷=۲۸
2 8 ۰
/۴× ۰/۰۷= ۰/۰۲۸
1 0 0 0 = 7
1 0 0 × 4
1 0
۰/۴ × ۰/۰۷
کاردر کلاس ۱صفحه ی ۲۸ ( هدف : ضرب عددهای اعشاری)
دانش آموزان کلاس ششم این گونه عمل می کنند : برای ضرب دو عدد اعشاری کافی است بدون در نظر گرفتن ممیز ها
ابتدا دو عدد را ( مانند دوعدد صحیح ) در هم ضرب کنند سپس به مجموع تعداد ممیز ها ( مجموع ممیز های عامل اول
و دوم ضرب ) در حاصل ضرب ممیز بزنند .
کاردر کلاس ۲صفحه ی ۲۸ ( هدف : ضرب عددهای اعشاری به روش مساحتی و گسترده نویسی )
نکته : این روش همانند فعالیت ۱ صفحه ی ۱۶ از فصل اول کتاب ششم می باشد .
شرح پیشنهادی کاردر کلاس ۲صفحه ی ۲۸
۱ را به روش مساحتی به دست آوریم . /۴ × ۲/ می خواهیم حاصل ضرب ۱
۲ واحد وعرض آن / ۱ می تواند برابرمساحت چهار ضلعی باشد که طول آن برابر ۱ /۴ × ۲/ ۱ -حاصل ۱
۱ واحد است. / برا بر ۴
۲ است . /۱ = ۱ + ۱ + ۰/ ۱ و ۱ /۴ = ۱ + ۰/ ۲ -می دانیم که ۴
۳ -ابتدامربعی به ضلع واحد انتخاب کنید . (به طور مثال مربعی انتخاب کنید که طول هر ضلع آن ۱۰ سانتی متر
باشد.)
۱ واحد یعنی / ۱ و به عرض ۴ + ۱ + ۰/ ۲ واحد یعنی ۱ / ۴ -با توجه به واحد انتخابی چهارضلعی به طول ۱
۱ رسم می کنیم . (همانند شکل زیر ) + ۰/۴
۵ -با رسم خط واحد ها ی کامل و قسمت های اعشاری شکل را مشخص کنید .
۶ -مساحت هر قسمت از شکل را محاسبه کنید .(همانند شکل زیر )
عرض) است. × ۱ ( طول /۴ × ۲/ ۷ -مجموع مساحت ها برابر حاصل ضرب دو عدد مخلوط ۱
۸ -شکل فعالیت و روش محاسبه ی آن به شرح زیر می باشد .
۱ ۱ ۰/۱
۱
۰/۴
۱ = مساحت شکل ۱ × ۱ = مساحت شکل ۱ ۴ ×۰/۴
۱ = مساحت شکل ۲ × ۱ = مساحت شکل ۱ ۵ ×۰/۴
۱ = مساحت شکل ۳ × ۰/ ۰ = مساحت شکل ۱ ۶ /۱ × ۰/۴
۱/۴ × ۲/۱ = ( ۱×۱) + ( ۱+۱ )+ (۱×۰/۱) + (۱ ×۰/۴ ) + (۱ ×۰/۴ ) +( ۰/۱ × ۰/۴ ) =
= ۱+ ۱+ ۰/۱ + ۰/ ۴+ ۰/۴ + ۰/۰۴= ۲/۹۴
فعالیت پیشنهادی ضرب دو عدد مخلوط به روش مساحتی
نکته : هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز ، تصویری و کلامی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد .
شکل راروی مقوا بکشند با استفاده از ابزار قیچی قسمت های واحد ( مربع واحد ) و قسمت های اعشاری را ببرند ، با
کنارهم قراردادن قسمت های اعشاری (در صورت امکان ) واحد کامل ، بسازند؛ سپس با جمع واحد و قسمت اعشاری
پاسخ رابیان کنند.( دست ورز )
۱ ۲
۳
۴ ۵
۶
با استفاده ازرسم شکل ، اندازه ی مساحت هر چهار ضلعی ( ۶ شکل بالا) را محاسبه کنند و حاصل را بیان کنند .
( تصویری )
نحوه ی محاسبه ی ضرب دو عدد اعشاری ، به روش مساحتی را توضیح دهند تا قدرت ارتباط کلامی و توانایی استدلال
آنان بالا رود. ( کلامی )
دانش آموز باید پس از محاسبه ی حاصل ضرب دو عدد اعشاری به روش مساحتی ، حاصل ضرب این دو عدد را به
روش دیگری به دست آورد وجواب ها رامقایسه کنند . این کار باعث افزایش توانایی استدلال در دانش آموز می شود.
تمرین ۱ صفحه ی ۲۹ : ( هدف کاربرد جمع اعشاری در حل مسئله )
: پاسخ تمرین ۱ صفحه ی ۲۹
۲متر برابر با ۲۴۸ سانتی متراست. / روش اول : ۴۸
۲۴۸ + ۶۹ = ۳۱۷ سانتی متر یا ۳متر و ۱۷ سانتی متر سیم باید بخرد . ۳۱۷
۰ متر است. / روش دوم : ۶۵ سانتی متر برابر است با ۶۵
۲ / ۴۸ + ۰/۶۹ = ۳ / ۳متر و ۱۷ سانتی متر یا ۳۱۷ سانتی متر سیم باید بخرد ۱۷
تمرین ۲ صفحه ی ۲۹ : ( هدف کاربرد تفریق اعشاری در حل مسئله )
: پاسخ تمرین ۲ صفحه ی ۲۹
۳ / ۹ – ۱/۲ = ۲/۷
۲ سانتی متر بیش تر از زنبور است . / طول سنجاقک ۷
تمرین ۳ صفحه ی ۲۹ : ( هدف ساده کردن جمع و تفریق اعشاری به کمک تفکیک قسمت صحیح و قسمت اعشاری)
بعضی از دانش آموزان با مشاهده ی مراحل جمع وتفریق عددهای اعشاری در این تمرین این گونه فکر می کنند :
۱ - روش اول : برای جمع و تفریق عدد های اعشاری آن ها را زیر هم می نویسم و از سمت چپ ، رقم ها را با
هم جمع یا تفریق می کنیم تا حاصل را به دست آوریم .
۲ -روش دوم : برای جمع و تفریق عدد های اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد ها و سپس قسمت اعشاری عدد ها
را با هم جمع یا تفریق می کنیم و حاصل دو عملیات را باهم جمع می کنیم تا حاصل جمع یا تفریق اصلی را به
دست آوریم .
۳ -در روش دوم زمانی که حاصل جمع یا تفریق قسمت صحیح عددهای اعشاری را محاسبه می کنیم ، در واقع به
طور تقریبی حاصل اصلی را محاسبه کرده ایم زیرا این حاصل تقریبا برابرجواب اصلی است ؛ وزمانی که
حاصل قسمت اعشاری را به آن اضافه می کنیم در واقع حاصل واقعی به دست می آید .
تمرین ۴ صفحه ی ۲۹ : (ضرب عدد اعشاری به دو روش )
نکته : دانش آموزان در فعالیت ۱ صفحه ی ۲۷ جمع وتفریق عددهای اعشاری را به چهار روش انجام دادند و روش
هارا با یک دیگر مقایسه کردند در این تمرین آن ها به ضرب دو عدداعشاری به روش های مختلف می پردازند و می
توانند این روش ها را با یک دیگر مقایسه کنند .
به طور مثال :
۳/۵ × ۲/۴ = ۸/۴۰ = ۸/ ۳۵ بنابراین ۴ × ۲۴ = روش اول : می دانیم که ۸۴۰
4 = ۸/ روش دوم: ۴
= ۸ 1 0 8 4
1 0 = 8 4 0
1 0 0 = 2 4
1 0 × 3 5
1 0 = 4
× ۲ 1 0 5
۳/۵ × ۲/۴ =۳1 0
تمرین ۵ صفحه ی ۲۹ : (جمع عدد اعشاری به روش ذهنی )
نکته : دانش آموزان می دانند که :
۰ برابر ۱ است . / دو تا ۵
۰ برابر ۱ است . / چهارتا ۲۵
۰ است . / ۰ برابر ۵ / دوتا ۲۵
۱ است . / ۰ برابر ۵ / دو تا ۷۵
۰ برابر ۱ است . / ۷۵ + ۰/۲۵
بنابراین آنان با توجه به مطالب آموخته شده ،ابتدا قسمت صحیح عددها وسپس قسمت های اعشاری را با توجه به نکته ی
این تمرین با هم جمع کرده و پاسخ را به دست می آورند .
پیشنهاد می شود پس از تصحیح برگه های دانش آموزان از آن ها بخواهیم جمع نمره ی برگه ی خودرا به دست بیاورند
ویا از آن ها بخواهیم با توجه به بارم هر سئوال برگه ی هم کلاسی خود را تصحیح کرده و جمع نمره ی او را بنویسند ،
برای اطمینان از صحت کار دانش آموز ، آموزگار و یا یکی دیگر از دانش آموزان می تواند مجددا نمره های برگه ها
راجمع کند .
تمرین ۶ صفحه ی ۲۹ : (کاربرد ضرب عدد اعشاری در مقایسه ی اعداد )
در این تمرین دانش آموزان با توجه به مطالب آموخته شده ، پاسخ را با استدلال کردن بیان می کنند که این کار باعث
تقویت قدرت کلامی و تفکر ریاضی در آن ها می شود .
۰/۰۱ ÷ ۱۰۰= ۰/۰۰۰۱ ۱۰ × ۰/۰۰۱×۱۰۰ = ۱
۱۰۰۰۰ × ۱۰۰ ÷ ۱۰ = ۱۰۰۰۰۰ ۰/۱ × ۰/۰۱ × ۱۰۰۰ = ۱
تمرین ۷ صفحه ی ۲۹ : (محاسبات جمع ، تفریق و ضرب عددهای اعشاری به روش ذهنی )
این روش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت لازم جهت تخمین زدن محاسبات ریاضی را کسب کنند .

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سه‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:42 ق.ظ
+ من
امتیاز: 8 0