X
تبلیغات
زولا

معلم

آموزش
پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391

ریاضی ششم

به نام خدا
( ریاضی ششم فصل چهارم : عددها تقریبی درس اول : تقریب زدن – قطع کردن ( صفحه ی ۶۲ الی ۶۵
هدف ها :
- تقریب زدن و تقریب مناسب را در شرایط و موقعیت های مختلف درک کنند و تشخیص بدهد .
تقریب مورد نظر را بیان کند . «..... با تقریب کم تر از » - با استفاده از عبارت
- با استفاده از روش قطع کردن مقدار تقریبی اعداد را پیدا کند .
مهارت ها :
- در زندگی روزمره و متناسب با موضوعاتی که سر و کارداریم در صورت نیاز از عددهای تقریبی به جای
مقدار های واقعی و دقیق استفاده می کند .
- در انتخاب دقت تقریب مهارت پیدا می کند
- تقریب زدن اعداد به روش قطع کردن را به درستی انجام می دهد .
توصیه های آموزشی :
- در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق مقدارپدیده ها نیست بنابراین می توانیم از تقریب استفاده کنیم .
- هر فردی در اندازه گیری باید با توجه به صرف زمان و هزینه ی مناسب دقت مورد نیاز خود را مشخص
کند. اگر دقت اندازه گیری را بالا ببریم زمان و هزینه ی اندازه گیری نیز زیاد خواهد شد و اگر دقت اندازه
گیری را کم کند از ارزش اندازه گیری کاسته خواهد شد .
۰ فرق دارد . / ۰ با ۰۲۰۰ / ۲ یا ۰۲ / ۲ با ۴۰ / - وقتی با مقدار تقریبی سر و کار داریم ۴
- وقتی می گوییم با تقریب کم تر از ۱۰ بدین معناست که این عدد با مقدار واقعی کم تراز ۱۰ واحد اختلاف
دارد .
فعالیت ۱ صفحه ی ۶۲
آنچه دانش آموزان کلاس ششم می دانند :
۱ -با مفهوم تخمین زدن آشنا هستند .
۲ -در کلاس پنجم ابتدایی ضرب تقریبی را آموخته اند .
۳ -برای محاسبه ی حاصل ضرب تقریبی دو عدد ، می تواند اعداد را تقریب بزند .
فعالیت ۱ صفحه ی ۶۲ ( هدف : آموزش مفهوم تقریبی و دقیق )
سئوال : من دو فرزند دارم .
پاسخ پیشنهادی : عدد دقیق است .
۱ -واحد شمارش فرزند ، نفراست و هر انسان برابریک نفر است .
۲ -در این تمرین از واژه کم تر یا بیش تر از ( مثلا بیش تر از دو نفر )استفاده نکرده است ، پس عدد عنوان شده
دقیق است.
۳۲ کیلوگرم است . / سئوال : وزن من ۱
پاسخ پیشنهادی : عدد تقریبی است .
۳۲ تفاوت دارد. / ۳۲ با ۱۰۰ / ۳۲ با ۱۰ / ۱ -وزن فرد با واحد کیلوگرم بیان شده است ، می دانیم که در تقریب ۱
۲ - اگر وزن فرد با واحد گرم بیان شود مقدار عددی آن دقیق تر به دست می آید .
سئوال: 1
3 زمین کشاورزی گندم کاشته شده است .
پاسخ پیشنهادی : عدد تقریبی است .
۱ -معمولا کشاورزان قبل از کاشتن محصول ( گندم ) دقیقا زمین را اندازه گیری نمی کنند و به طور تقریبی زمین
را برای کشت محصولات مختلف تقسیم می کنند .
فعالیت ۲ صفحه ی ۶۲ ( هدف : آموزش مفهوم تقریبی و دقیق به کمک واحد طول )
نکته ی فعالیت ۲ صفحه ی ۶۲
۱ -هر کدام از ابزارهای اندازه گیری تا حدودی می توانند عدد های دقیق را بیان کنند .
۲ -برای مثال ، دقت خط کشی که فقط واحد های سانتی متر را دارد ۱ سانتی متر است ؛ یعنی این خط کش کم تر
از یک سانتی متر را مشخص نمی کند .
۳ -برای اندازه گیری دقیق تر طول ، با توجه به واحد می توانیم آن را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنیم . به
طور مثال ۱ سانتی متر برابر ۱۰ میلی متر است پس هر سانتی متر را می توانیم به ۱۰ تا میلی متر تقسیم
کنیم.
سئوال ۱: اندازه ی طول زنبور با این خط کش تقریبا چند سانتی متر است ؟ (هدف : اندازه گیری طول با واحد سانتی
متر )
۱ -پاسخ پیشنهادی : تقریبا ۲ سانتی متر .
واحد این خط کش ساتی متر است ، دقت خط کشی که فقط واحد های سانتی متر را دارد ۱ سانتی متر است ؛ یعنی
این خط کش کم تر از یک سانتی متر را مشخص نمی کند .
سئوال ۲ : اندازه ی طول زنبور با این خط کش تقریبا چند سانتی متر است ؟ (هدف : اندازه گیری دقیق تر طول با واحد
میلی متر )
۱ سانتی متر . / پاسخ پیشنهادی : ۱۸ میلی متر یا ۸
واحد این خط کش سانتی متر است و هر واحد آن به ۱۰ قسمت ( میلی متر ) یک میلی متری تقسیم شده است ، دقت
خط کشی که میلی متردارد ۱ میلی متر است ؛ یعنی این خط کش کم تر از یک میلی متر را مشخص نمی کند .
سئوال ۳ : روی خط کش یک ذره بین گذاشته ایم ، حالا بگویید زنبور چند سانتی متر است ؟ (هدف : اندازه گیری دقیق
تر طول با واحد میلی متر و ابزار ذره بین )
۱ سانتی متر . / پاسخ پیشنهادی : ۱۸۵ میلی متر یا ۸۵
کار در کلاس ۱ صفحه ی ۶۳ ( هدف : آشنایی با وسایل اندازه گیری و میزان دقت اندازه گیری آن ها )
پاسخ پیشنهادی کار در کلاس ۱ صفحه ی ۶۳
دقت اندازه گیری متر خیاطی : یک سانتی متر یا یک میلی متر
نکته :
۱ -بعضی از متر های خیاطی طوری تهیه شده اند که هر ۱۰ سانتی متر آن با رنگ افراز شده است . یعنی هر
قسمت رنگی آن برابر ۱ دسی متر یا ۱۰ سانتی متر است .
۲ -بعضی از متر های خیاطی طوری تهیه شده اند که هر ۱ سانتی متر آن به ۱۰ قسمت ۱ میلی متری تقسیم شده
است . یعنی دقت اندازه گیری آن ۱ میلی متر است .
دقت اندازه گیری خط کش : یک سانتی متر یا یک میلی متر
نکته :
۱ -دقت اندازه گیری برخی از خط کش ها یک سانتی متر است .
۲ -بعضی از خط کش ها طوری تهیه شده اند که هر ۱ سانتی متر آن به ۱۰ قسمت ۱ میلی متری تقسیم شده است .
یعنی دقت اندازه گیری آن ۱ میلی متر است .
دقت اندازه گیری کیلومتر شمار : یک کیلومتربر ساعت
دقت اندازه گیری دماسنج : یک درجه
کار در کلاس ۲ صفحه ی ۶۳
نکته ی کار در کلاس ۲ صفحه ی ۶۳
۱ -دقت ترازوی این مدرسه ا/ ۰ گرم است ، یعنی این ترازو کم تر از ا/ ۰ گرم را مشخص نمی کند .
۱۲ گرم می باشند که وزن آن ها پس از اندازه گیری با ترازوی / ۳ گرم و ۶۲ / ۱ -دو گلوله فلزی به وزن ، ۲۳
۱۲ گرم می باشد . / ۳ گرم و ۶ / مدرسه ( با دقت ا/ ۰ گرم ) به ترتیب برابر ۲
کار در کلاس ۳ صفحه ی ۶۳
نکته ی کار در کلاس ۳ صفحه ی ۶۳
۱ -برای اندازه گیری با توجه به موضوع و اهمیت آن از تقریب های مختلفی استفاده می کنیم .
۲ -در بیان تقریب حتما واحد را مشخص کنید . ( به طور مثال : کیلوگرم یا گرم )
تقریب مورد نظر را بیان کنید . «..... با تقریب کم تر از » ۳ -با استفاده از عبارت
۰ را می نویسیم . /۰۰۱ ، ۰/۰۱ ، ۰/ ۱۰۰۰ و یا ۱ ، ۱۰۰ ، ۴ -به جای ....... معمولا عدد های ۱۰
۵ -برای مثال وقتی می گوییم با تقریب کم تر از ۱۰ یعنی رقم های کم تر از دهگان ارزش زیادی ندارند و نیاز به
بیان آن ها نیست . به این ترتیب رقم های یکان ، دهم ، صدم ، هزارم و.... حذف و به جای آن ها صفر قرار
می دهیم .
۶ -به این روش تقریب زدن ( همانند مراحل بالا ) روش قطع کردن می گوییم . یعنی به جای رقم هایی که برای ما
در تقریب زدن ارزش زیادی ندارند صفر می گذاریم .
پاسخ پیشنهادی کار در کلاس ۳ صفحه ی ۶۳
اندازه گیری جرم یک انسان : پاسخ پیشنهادی : با تقریب کم تر از ۱ کیلوگرم .
نکته :
۱ -بیش تر ترازوها وزن انسان را با تقریب کم تر از ۱ کیلوگرم اندازه گیری می کنند ؛ یعنی دقت اندازه گیری آن
یک کیلوگرم است .
۰ کیلوگرم / ۰ یا ۰۱ / ۲ -برخی از ترازوها دیجیتالی هستند بنابراین می توانند وزن انسان را با تقریب کم تر از ۱
۰ کیلوگرم است . / ۰ یا ۰۱ / اندازه گیری کنند . یعنی دقت اندازه گیری آن ها ۱
اندازه گیری دمای هوای گل خانه : پاسخ پیشنهادی : با تقریب کم تر از ۱ درجه .
نکته :
۱ -بیش تر دماسنج ها ، دما را با تقریب کم تر از ۱ درجه اندازه گیری می کنند ؛ یعنی دقت اندازه گیری آن ها یک
درجه است .
اندازه گیری جرم یک گلوله فلزی کوچک : پاسخ پیشنهادی : با تقریب کم تر از ۱ گرم .
نکته :
۱ -بیش تر ترازوها ، وزن گلوله ی فلزی را با تقریب کم تر از ۱ کیلوگرم اندازه گیری می کنند ؛ یعنی دقت اندازه
گیری آن ها یک کیلوگرم است .
۰ یا / ۰ یا ۰۱ / ۲ -برخی از ترازوها دیجیتالی هستند بنابراین می توانند وزن یک گلوله را با تقریب کم تر از ۱
۰ کیلوگرم است. / ۰ یا ۰۰۱ / ۰ یا ۰۱ / ۰ کیلوگرم نیزاندازه گیری کنند . یعنی دقت اندازه گیری آن ها ۱ /۰۰۱
۳ -چون این گلوله کوچک است بهتر است که با واحد گرم اندازه گیری شود . می دانیم که هر کیلوگرم برابر ۱۰۰۰
گرم است .
۴ -بنابراین می توان وزن یک گلوله ی کوچک فلزی را با تقریب کم تر از ۱ یا ۱۰ یا ۱۰۰ با واحد گرم اندازه
گیری کرد . یعنی دقت اندازه گیری آن ۱ یا ۱۰ یا ۱۰۰ گرم است .
۰ درجه ی سانتی گراد . / اندازه گیری تب بدن بیمار : پاسخ پیشنهادی : با تقریب کم تر از ۱ یا ۱
نکته :
۱ -بیش تر دماسنج ها ، دما را با تقریب کم تر از ۱ درجه سانتی گراد اندازه گیری می کنند ؛ یعنی دقت اندازه
گیری آن ها یک درجه ی سانتی گراد است .
۲ -با توجه به این که میزان تب در سلامت بیمار تاثیر دارد بنابراین بهتر است دمای بدن بیمار را با تقریب کم تر از
۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری کنیم . /۱
کار در کلاس ۱ پایین صفحه ی ۶۳
پاسخ پیشنهادی کار در کلاس ۱ پایین صفحه ی ۶۳
م
یزان تقریب ع
دد اصلی عدد پس از تقریب به روش قطع کردن
با تقریب کم تر از ۲۰۰ ۲۳۷
۱۰۰
۲۰ / ۰۰ = ۲۰ ۲۴
/ با تقریب کم تر از ۲۳ ۱
۱۳۰ / ۰ = ۱۳۰ ۱۳۴
/ با تقریب کم تر از ۴ ۱۰
کار در کلاس ۲ پایین صفحه ی ۶۳
سئوال : کار در کلاس ۲ پایین صفحه ی ۶۳
۴ کیلوگرم است . وزن این ماهی با واحد گرم با چه تقریبی بیان شده است ؟ / وزن یک ماهی با واحد کیلوگرم ۳
پاسخ پیشنهادی کار در کلاس ۲ پایین صفحه ی ۶۳
۴ کیلوگرم است . / ۱ -وزن این ماهی با واحد کیلوگرم ۳
۰ کیلوگرم است . / ۲ - با توجه به وزن بیان شده ، معلوم است که دقت اندازه گیری آ ن کم تر از ۱
۳ -می دانیم که هر کیلوگرم برابر ۱۰۰۰ گرم است .
( ۴ / ۳ × ۱۰۰۰ = ۴ -وزن این ماهی با واحد گرم برابر ۴۳۰۰ گرم است . ( ۴۳۰۰
۵ -با توجه به وزن بیان شده ( ۴۳۰۰ گرم ) می بینیم که یکان و دهگان آن صفر است . یعنی مقدار کم تر از
۱۰۰ برای ما ارزش نداشته و به جان آن صفر گذاشته ایم .
۶ -بنابراین وزن این ماهی با واحد گرم با تقریب کم تر از ۱۰۰ گرم بیان شده است .
۲ و ۳ صفحه ی ۶۴ ( هدف : هر کسر را می توان به صورت یک عدد اعشاری بیان کرد . ) ، فعالیت ۱
فعالیت پیشنهادی صفحه ی ۶۴
۱ -پاره خطی را به عنوان واحد انتخاب کنید . ( مثلا پاره خطی به طول ۴ سانتی متر را به عنوان واحد انتخاب
کنید . ( دست ورز )
۲ -دانش آموزان را گروه بندی کنید .
۳ ) تهیه کنند . × ۴ = ۳ - هر گروه دو نوار کاغذی هم اندازه به طول ۳ واحد ( مثلا ۱۲
۴ -می خواهیم مقدار 3
4 را روی نوار اول نمایش دهیم .
۵ -پاره خط واحد را روی نوار شماره ی ۱ قرار دهید و اندازه ی یک واحد را مشخص کنید .
۶ -واحد را به به چهار قسمت مساوی ( برابرمخرج کسر ) تقسیم کنید .
۷ -به اندازه ی 3
4 یعنی ۳ قسمت از ۴ قسمت یک واحد جلو بروید و کسر 3
4 را نشان دهید .
۳ را روی نوار دوم نشان دهیم . ÷ ۸ -می خواهیم مقدار ۴
۹ -اندازه ی نوار به مقدار ۳ واحد است . برای راحتی کار به جای این که ۳ واحد را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید
می توانید ابتدا ۳ واحد را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید ، سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید تا
۳ واحد به ۴ قسمت مساوی تقسیم شود.
۳ واحد را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید . ، ۱۰ -با توجه به مورد شماره ۹
۱۱ - سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم تا ۳ واحد به ۴ قسمت مساوی تقسیم شود.
۳ است . ÷ ۱۲ - اولین قسمت روی نوار نمایش تقسیم ۴
۱۳ - حالا گروه ها دو نوار کاغذی را با یک دیگر مقایسه کنند .
۱۴ – مقدار 3
( ۳ ( اندازه ی طول مشخص شده در نوار ۲ ÷ 4 ( اندازه ی طول مشخص شده در نوار ۱ ) با مقدار ۴
برابراست .

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)